ES projektai

zenklas 2015 04 13

2019 m. liepos mėn. UAB „Rimotex“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0082 „UAB Rimotex partnerių paieška plėtojant MTEPI iniciatyvas tarptautiniuose renginiuose“ sutartį. Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020; Eureka; Eurostars ir pan.). Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti. 
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“. Projektas finansuojamas: Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Projekto metu įmonės atstovai dalyvavo suplanuotuose renginiuose. Pasirašyti trys bendradarbiavimo susitarimai su tarptautiniais partneriais.

Projekto pabaiga 2022 metų vasario mėnesį.